" ทศบาลตำบลสำโรงพลัน ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยความยินดียิ่ง  "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลัน
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คสช
aec
คสช
http://www.mcot.net/
www.ch7.com
http://sisaket.go.th
www.thaitv3.com
www.tv5.co.th/
www.thairath.co.th/
www.dailynews.co.th/
www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx‎
http://www.eppo.go.th/admin/cab/index.html
http://www.roiet.go.th/paratdumri.html
www.1111.go.th/
www.nmt.or.th/Pages/
www.ocsc.go.th/
www.tessaban.com/
www.cgd.go.th/
ศูนย์กลางภาครัฐ
ราชการ
ราชการ
ราชการ
บทความ
ราชการ
ราชการ
กรม
สัน